ابزار وبلاگ

Accounting

Accounting
 
حسابداری
---------------------------

---------------------------- ------------------------------------------ ----------------------------------
----------------------------------

فصل اول:حسابداری پیمانکاری (تعریف واژه ها )

پیمانکاران معمولا از حسابداری پیمانکاری استفاده می کنند.

پیمانکاران اعم از کوچک و بزرگ ، یک توافق دو جانبه است که به موجب آن پیمانکار می تواند عملیاتی را تعهد و اجرا نماید. مانند(ساختن پل،ساختمان،جاده سازی و ...). پیمانهای بزرگ نیاز به مدت و زمان طولانی برای تکمیل دارند.

تعریف واژه ها

کار فرما : اشخاص حقیقی یا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا و ساخت و ساز به اشخاص دیگر واگذاری می نمایند.

پیمانکار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که عملیاتی را اجرا نمایند و طرف دیگر قرارداد می باشند.

قرارداد: توافق بین پیمانکار و کارفرما برای تکمیل و یا ساخت و ساز یک عملیات را قرارداد می نامند.

مبلغ قرارداد: رقم توافق شده ای است که کارفرما متعهد می گردد آن را در پایان مدت ویا در مقاطع معین پرداخت نماید.

قرارداد دست دوم: بعضی اوقات پیمانکاران دست اول (اصلی) یک بخش از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می کند و برای انجام عملیاتی مانند رنگ کاری ، سنک ریزی ، کف و ... با او قرارداد منعقد می نماید در این صورت  قرارداد را دست دوم می نامند.

کار گواهی شده: پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار در مقاطع مختلف اقدام به تهیه و ارسال صورت وضعیت برای کارفرما می نمایند.این صورت وضعیت باید با تایید دستگاه نظارت مقیم که از سوی کارفرما تعیین می شود برسد . مبلغ کار انجام شده توسط پیمانکار که به تایید دستگاه نظارت برسد ((کار گواهی شده)) نامند.

کار گواهی نشده: اگر پیشرفت عملیات نامطلوب باشد و به مرحله مورد انتظار نیز نرسد ، اگر چه فعالیت تکمیل و انجام شده است ، لیکن به علت نداشتن کیفیت ،  تایید نخواهد شد . لذا در اصطلاح آن را ((کار گواهی نشده )) می نامند.

قراردادهای امانی: در این مورد پیمانکار بهای تمام شده واقعی را که حاشیه سود به آن اضافه شده باشد قبول می نماید این سود می تواند به شکل رقم ثابت و یا درصدر نسبت به بهای تمام شده باشد. در این نوع قراردادها کارفرما با هزینه های انجام شده ، پیمانکار را مورد بررسی قرار می دهد زیرا نسبت به آن حق مالکیت دارد.

قرارداد امانی: پیمانکار سود منطقی دریافت می کند و کارفرما نیز قیمت منطقی پیمان را می پردازد این نوع قرارداد بیشتر برای تولید اشیا ء خاص و ساخت معمولی انجام می پذیرد مانند تعمیرات اضطراری کشتی ، وسایل نقلیه ، موتورخانه و ساختمانهای در زمان جنگ.

قرارداد مقطوع: در این قراردادها ، پیمانکار در مورد مبلغ مقطوع کلی و یا مبلغ معینی برای هر واحد کار با کارفرما توافق می نماید ، لکن در متن قرارداد ماده ای برای جبران خسارات از نظر تطبیق دادن تغییرات قیمت در مواد و دستمزد که در بازار دچار نوسانات شده است منظور می نمایند.

شاخص: شاخص عددی است که قیمت متوسط هر دوره را نبست به یک دوره معین که دوره پایه نامیده می شود به درصد نشان می دهد.

شاخص کلی: شاخص کلی ، عددی که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام فهرستهای بها پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه آنها به درصد نشان می دهد .

شاخص سه ماهه: عبارت از شاخص کلی ، رشته ای و گروهی در هر یک از دوره های سه ماهه منتهی به پایان ماههای خرداد ،آذر و اسفند ماه هر سال است. شاخصهای یاد شده ، توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود.

شاخص مبنای پیمان: شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که با استفاده از فهرستهای پایه منعقد می شوند بر حسب روش پیش بینی شده در پیمان مربوط ، مطابق یکی از سه روش زیر می باشد:

الف- شاخص مبنای پیمان ، دوره سه ماهه ای است که فهرست بهای مربوط به پیمان براساس قیمت آن دوره محاسبه شده است .

ب- شاخص مبنای پیمان ، دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده است. در این نوع پیمانها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد ، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

ج- شاخص مبنای پیمان ، برای پیمانهای که بدون استفاده از فهرستهای پایه منعقد می شوند، شاخص دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده باشد.

ضریب تعدیل: برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام کار به شاخص مبنای پیمان منهای عددیک.نتیجه در عدد95/0 ضرب می شود یعنی:

95/0 *(1- (شاخص مبنای کار / شاخص دوره انجام کار ))= ضریب تعدیل

شاخص گروهی: شاخص گروهی عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هر یک از فصول فهرستهای بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها به درصد نشان دهد.

شاخص رشته ای: شاخص رشته ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هر یک از فهرستهای بها پایه در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه همان فهرست بها ، به درصد نشان می دهد.

دستگاه نظارت: دستگاه نظارت عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که کارفرما به منظور اجرای پیمان تعیین و کتبا به پیمانکار معرفی می نماید.

ناظر مقیم: کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتبا به پیمانکار معرفی می شود و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.

کارگاه: مراد از کارگاه و محل کار کلیه اراضی و محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا می گردد.

طرح: مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی را که طی مدت معین برای نیل به هدفها و برنامه های میان مدت عمرانی و یا تحصیل داراییهای ثابت عمومی انجام پذیرد ، طرح گویند.

انواع طرح: بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور ، طرح عمرانی را چنین تعریف نموده است:

طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی طی مدت معین و با اعتبار معین انجام می شود. و به سه نوع انتفاعی ، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می شود.

الف- طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب- طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و یا تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نیست.

ج- طرح مطالعاتی : منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.

 

 

مراحل اجرای طرح:

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم: ارجاع کار به پیمانکار

مرحله سوم: انعقاد قرارداد

مرحله چهارم: اجرای کار

مرحله پنجم: خاتمه کار

مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح

قبل از انجام و اجرای طرحها می بایست مطالعات مقدماتی در باره آن طرح انجام شود. این مطالعات در زمینه های مختلف و تاثیراتی که آن طرح از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی بر روی منطقه خواهد گذاشت مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.

در این تحقیقات و بررسیها ، هدف طرح ، امکانات و مقدورات و محدودیتها ، نیروی انسانی موجود ، زمان اجرا ، محاسبات اقتصادی ، تجهیزات ، میزان اعتبار مورد نیاز ، مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی ، آزمایشهای مکانیک خاک ، نقشه برداری ، مخارج دوره طرح ، طرح زمان بندی و به طور کلی بازده سرمایه گذاری را با کمک مهندسین مشاور انجام خواهد گرفت .

مهندسین مشاور پس از مطالعات لازم ، مشخصات کلی را تعین و نسبت به تهیه نقشه کلی و جزیی آن اقدام نموده و میزان هزینه های لازم جهت اجرای آن را برآورد می نمایند.

مرحله دوم ارجاع کار به پیمانکار

اجرایی طرحهای عمرانی به دو صورت قرارداد مقطوع و قرارداد امانی اجرا می گردد. معمولا اجرای طرحهای عمرانی به صورت قرارداد مقطوع به پیمانکار ارجاع می گردد. ارجاع کار به پیمانکار به سه حالت زیر میسر می باشد:

1-     مناقصه عمومی: در این حالت پس از تهیه شدن اسناد و مدارک مناقصه و مبلغ پیمان از طریق جراید به اطلاع کلیه پیمانکاران میرسد. پیمانکاران مجاز واجد شرایط با دریافت اسناد و مدارک مناقصه مبلغ پیشنهاد خود را در یک پاکت و مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را در پاکت دیگر برای دستگاه اجرایی ارسال می نمایند.

2-     مناقصه محدود: در این روش از پیمانکاران ذیصلاح کتبا دعوت به عمل می آید تا در این مناقصه شرکت نمایند و با توجه به ضوابط بند 1 اقدام به تعیین برنده مناقصه می نمایند تا نسبت به عقد قرارداد اقدام لازم صورت پذیرد.

3-     ترک تشریفات مناقصه: طبق مفاد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی کشور در مواردی که انجام مناقصه بنا بر مصلحت و تشخیص بالاترین مقامات دستگاه اجرایی ممکن و به صرف و صلاح نباشد ، می توان پیمانکار را از طریق ترک تشریفات مناقصه انتخاب نمود.

مرحله سوم : انعقاد قرارداد:

در این مرحله دستگاه اجرایی با برنده مناقصه قرارداد منعقد می نماید و اقدامات زیرصورت می پذیرد:

الف- ضمانتنامه یا سپرده شرکت برنده در مناقصه آزاد می گردد.

ب- 50 % کل پیمان به عنوان ضمانتنامه حسن انجام کار از پیمانکار اخذ می گردد.

ج- پیمان نامه پس از امضاء مبادله می گردد.

در این پیمان نامه موارد زیر ذگر می گردد:

نام طرفین قرارداد ، مبلغ ، مدت و موضوع پیمان ، دوره تضمین ، نظارت در اجرا ، تعدیل آحاد پیمان ، تاییدات و تعهدات پیمانکار ، تعهدات و اختیارات کارفرما ، پیش پرداخت ، جریمه تاخیر ، تغییر مقادیر کار ، کارهای جدید ، تغییرات مدت پیمان و اختیارات مهندس مقیم.

مرحله چهارم : اجرای کار

بعد از انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی اقدامات زیر را انجام می دهد:

کلیه زمینها یا محل اجرای کار را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

دستگاه نظارت و ناظر مقیم ، جهت نظارت بر عملیات پیمانکار را کتبا به وی معرفی می نماید . پیمانکار در این مرحله نیز اقدامات زیر را انجام می دهد:

1-     رئیس کارگاه را کتبا به کارفرما معرفی می کند.

2-     شروع کار را کتبا به کارفرما و دستگاه نظارت اعلام می نماید.

3-     مسئولیت اجرایی کلیه نقشه ها را به عهده خواهد داشت.

در صورتی که در متن پیمان نامه منع ارجاع به شخص غیر را نداشته باشد می توان قسمتی از کار را به پیمان دست دوم واگذار نماید.

کارفرما به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات او جمعاً 25 % مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت به شرح زیر به پیمانکار پرداخت می کند:

الف- معادل 10% مبلغ پیمان بعد از امضاء و مبادله آن .

ب- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان پس از تحویل حدود 60% ماشین آلات مورد نیاز اجرای کار و تجهیز کامل کارگاه .

ج- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل 20% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیتهای ماهانه کار را انجام داده باشد .

د- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل 40% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیتهای ماهانه کار را انجام داده باشد .

مبالغ بالا به ترتیب زیر واریز می شود:

1-     بابت 10% موضوع بند الف از اولین صورت وضعیت به بعد ، تا میزان 12% مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر خواهد شد . بابت بقیه پیش پرداختها طبق تشخیص کارفرما درصدی از مبالغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر می گردد به طوری که کلیه مبالغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود .

2-     آخرین بخشنامه برای پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار حاکی از آن است که پیش پرداخت باید 20% کل مبلغ اولیه پیمان باشد و نحوه پرداخت و باز پرداخت آن به شرح زیر است:

الف- 8 % پس از تحویل زمین به عنوان قسط اول .

ب- 5/6 % پس از حمل 60 % تجهیزات به کارگاه به عنوان قسط دوم .

ج- 5/5 % قسط سوم طبق صورت وضعیت بدون احتساب مصالح پای کار باز پرداخت: 5/14 % صورت وضعیت ناخالص علاوه بر اقساط اول و دوم بابت اقساط اول و دوم 8 % صورت وضعیت ناخالص علاوه بر اقساط اول و دوم بابت قسط سوم.

کارفرما در قبال واریز پیش پرداخت به پیمانکار معادل آن ضمانتنامه دریافت می کند و هنگام کسر اقساط پیش پرداخت از صورت وضعیتها ، کارفرما ضمانتنامه پیش پرداخت را تقلیل می دهد .

پیمانکار در فواصل مختلف با کمک دستگاه نظارت صورت وضعیت کلیه کارهایی که از شروع عملیات تا این تاریخ انجام داده است به علاوه مواد و مصالح پای کار موجود را بر اساس نرخهای منظم به پیمان تقویم می کند . این صورت وضعیتها را در اصطلاح صورت وضعیت موقت نامند و آنها به امضاء دستگاه نظارت و پیمانکار خواهد رسید .

کارفرما پس از رسیدگی و اصلاحات بعد از کسر کسورات بقیه وجه را به پیمانکار پرداخت می کند .

1-     10 % به عنوان سپرده حسن انجام کار .

2-     5 % مالیات موضوع ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم .

3-     6/6 % حق بیمه که 6/1 % آن سهم پیمانکار و 5 % آن سهم کارفرما است (در مورد قراردادهای با فهرست بها و طرح عمرانی) .

4-     2 در هزار صندوق کار آموزی .

5-     علی الحساب پرداختی بابت صورت وضعیت .

مرحله پنجم : خاتمه کار

طبق ماده 39 ، شرایط عمومی پیمان پس از آنکه 97 % عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک ضمیمه پیمان انجام داد ، پیمانکار از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت موضوع پیمان را به کارفرما تسلیم می کند و نماینده خود را برای عضویت در کمسیون تحویل معرفی می نماید .

دستگاه نظارت مراتب را در مورد رسیدگی قرار داده و در صورت تایید با تعین تاریخ آمادگی کار جهت تحویل ، تقاضای کمسیون تحویل موقت را از کارفرما می نماید . این کمسیون مرکب خواهد بود از:

-         نماینده کار فرما ، یک نفر                 -  نماینده دستگاه نظارت ، یک نفر

-         نماینده پیمانکار ، یک نفر                 -نماینده ذیحسابی و امور مالی ، یک نفر

دستگاه نظارت در حضور کمسیون ، آزمایشات لازم را انجام داده و نواقص کار را یادداشت می کند و آن را ضمیمه صورت جلسه می نماید . و برای پیمانکار ظرف زمانی معیین را مشخص می کند که این نواقص را رفع نماید و کار را به طور کامل تحویل دهد . دستگاه نظارت پس از پایان مهلت مقرر از عملیات بازدید به عمل می آورد و در صورت رفع تمام عیوب و نواقص ، گواهی آن را صادر و صورت جلسه موقت را امضاء می نماید .

پس از تحویل موقت ، اقدامات زیر انجام می پذیرد :

1-     باقی مانده ضمانتنامه پیش پرداخت آزاد می گردد .

2-     ضمانتنامه حسن انجام کار پیمانکار آزاد می شود .

دستگاه نظارت با نماینده پیمانکار اقدام به تهیه و صورت وضعیت قطعی و نهایی می نماید ، صورت وضعیت قطعی و نهایی حداکثر ظرف 6 ماه به کار فرما تحویل داده می شود .

پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نهایی نصف سپرده حسن انجام کار پیمانکار آزاد می گردد . تحویل قطعی کار پس از رفع کلیه نواقص مندرج در صورت جلسه تحویل موقت انجام می گیرد . و بقیه سپرده حسن انجام کار نیز آزاد می گردد .


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۱۹ توسط جلال ابراهیم نژاد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است :جلال ابراهیم نژاد
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
قالب وبلاگ